شهرخبر

عکس/ اضافه کردن ریش به عکس شهید حمیدرضا الداغی !

در شرایطى که برخى فعالان مجازى از رویکرد مصادره به مطلوب شهید حمیدرضا الداغى انتقاد مى کنند، توجه برخى کاربران به دستکارى در عکس این شهید جلب شده است:

QMWDAMvYCbFP