کان یا صالیحمیدزیچ؛ کدامیک از بایرن مونیخ می‌روند؟