سردار فدوی: دشمنان به دنبال پروژه کشته سازی در فتنه اخیر بودند