پدر فوتبالیستی که توی زمین سکته کرد: بدون اینکه تست بگیرند او را بازی دادند/ الگوی پسر من علی دایی و ناصر حجازی بودند