پرواز فرشته در جلسه دادگاه قاتل دزد باغ گردو ! / انسانیت فریاد زد !