صعود نساجی با عبور از نماینده تهران/ پیکان در مازندران چپ کرد!