تفاهم نامه مجلسی ها برای دریافت خودروی شاسی بلند حقیقت دارد