بزرگ‌ترین حسرت زندگی‌ام نزدن موهای ۳ ستاره فوتبال است!