لیائو در میلان ماندنی شد/ امضای قرارداد به شرط پرداخت بدهی