بزرگ‌ترین فاجعه انسانی فعلی با کمک تهران و ریاض مهار می‌شود؟