فراجا در پیشانی مقابله با جنگ نرم قرار دارد/ در فتنه سال گذشته یک سر سوزن عقب نکشیدیم