جزئیات عملیات مهم وزارت اطلاعات در کشف بزرگ یک محموله