اعزام نمایندگان دولت برای نظارت میدانی بر نحوه توزیع مرغ و گوشت به سراسر کشور