واکنش تند آموزش و پرورش به ادعایی مجازی درباره غیبت دانش آموزان