میلان با برتری مقابل لچه، جایگاهش را از اینتر پس گرفت