برخی‌ها به بهای انحراف در اسلام می‌خواهند رای جمع کنند/ متأسفانه بعضی از دوستان، واقعیات اجتماعی از جمله این تهاجم ترکیبی همه‌جانبه با مسائل امنیتی مخصوصاً در فتنه اخیر را نمی‌بینند