روزی که ستاره پرسپولیس خواب مانده و نزدیک بود دربی را از دست بدهد!