از سوی دیگر برآوردها حاکی از آن است که ایران تنها عضو اوپک است که می‌تواند با افزایش ۴۰۰هزار بشکه‌ای تولید نفت در سال جاری، بخشی از کمبود بازار را جبران کند.