خبر جدید از پرسپولیس/ پیشنهاد جدید خارجی برای ستاره پرسپولیس