پوتین در قضیه فنلاند باخت/ اشتباه روسیه ورود به جنگ با تفکر سنتی بود