با این حال، بعد از پایان اولین دوره این طرح و اعلام موعد تحویل خودرو، صدای اکثر شرکت‌کنندگان درآمد. همانطور که از صحبت‌های سیاست‌گذاران مشخص شده، این طرح قرار است باز هم اجرایی شود، اما رویکرد غیرشفاف در تجربه فعلی می‌تواند تبعاتی برای تصمیم‌گیران در پی داشته باشد.