شهرخبر

عکس/استهلال ماه شوال در بجنورد

استهلال ماه شوال در بجنورد

رصد هلال ماه شوال عصر پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ توسط کارشناسان ستاد استهلال در بجنورد انجام شد اما در این مکان هلال ماه شوال روئیت نشد.

استهلال ماه شوال در بجنورد

استهلال ماه شوال در بجنورد

استهلال ماه شوال در بجنورد

استهلال ماه شوال در بجنورد

استهلال ماه شوال در بجنورد

استهلال ماه شوال در بجنورد

استهلال ماه شوال در بجنورد

استهلال ماه شوال در بجنورد

استهلال ماه شوال در بجنورد

استهلال ماه شوال در بجنورد

استهلال ماه شوال در بجنورد

استهلال ماه شوال در بجنورد

استهلال ماه شوال در بجنورد

استهلال ماه شوال در بجنورد

استهلال ماه شوال در بجنورد

استهلال ماه شوال در بجنورد