بانک توسعه آسیایی: کمک‌های زیربنایی به افغانستان فعلاً تعلیق است