حذف تلخ بایرن مونیخ توسط پسران پپ | غول های ایتالیایی در نیمه نهایی به هم رسیدند