ستاره پرسپولیس با این جمله گلر استقلال را شست و پهن کرد