پرداخت بیش از 37 میلیارد تومان خسارت بیمه درمان تکمیلی به بیمه‌شدگان "صندوق اعتباری هنر"