پرداخت ۳۷ میلیارد تومان خسارت بیمه تکمیلی به صندوق اعتباری هنر