ضرایب تعدیل سهام در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری کاهش یافت