بحران اعتباری در آمریکا با ورشکستگی بانک‌ها آغاز شده است