شفاف سازی فروش اقساطی و اعتباری با راه اندازی سامانه شفافیت فروشگاهی