رژه هوایی ارتش در آسمان تهران با حضور بیش از 40 جنگنده