انفجار مبهم در آسمان فلسطین اشغالی؛ موشک یا شهاب سنگ؟