امضای چندین تفاهم نامه و قرارداد میان شرکتهای ارتباطی ایران و روسیه