عکس| ستاره پرسپولیس علیه لیزرانداز کرمان/ شادی گل خاص بعد از گل دوم