شعر حدادعادل برای فلسطین؛ به یمن همّت ما، شاد می‌شوی! + متن