ابراز نگرانی دوباره لاپید از وقوع کودتا در سرزمین‌های اشغالی