کودتا رونالدو و رفقا علیه مرد فرانسوی/ بیانیه النصر درباره اخراج گارسیا