رویارویی دوباره تیم‌های اندونزیایی پس از مرگبارترین فاجعه تاریخ