به گزارش اکوایران، از مهمترین وعده‌های دولت رئیسی از آغاز تاکنون، کنترل قیمت‌ها و مدیریت وضعیت مسکن در کشور بود. این در حالی است که آمارها از وضعیت اجاره در کشور، بحرانی است. 

در همین رابطه مقایسه تورم فصلی و نقطه‌ای اجاره مسکن در کل مناطق شهری در ۱۲ سال گذشته حاکی از روند صعودی این دو شاخص بوده است. بانک مرکزی تورم اجاره را به صورت فصلی و نقطه‌ای در چهار گروه «کل مناطق شهری»، «شهرهای بزرگ»، «شهرهای متوسط» و «شهرهای کوچک» بررسی می‌کند.

جزئیات این گزارش نشان می‎‌دهد در پاییز سال گذشته تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در کل مناطق شهری کشور به 46 درصد رسیده و در همین مدت تورم فصلی به 16.8 رسیده است. در ادبیات اقتصادی، تورم نقطه‌ای تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بررسی می‌کند. تورم فصلی نیز تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده را نسبت به فصل قبل خود مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

تورم

بررسی تورم اجاره در کل مناطق شهری کشور

بر اساس آمارها، طی ۱۲ سال گذشته تورم نقطه‌ای و فصلی اجاره مسکن در کل مناطق شهری روند نوسانی و صعودی داشته است. همسویی این دو شاخص به نوعی نشان می‌دهد وضعیت کلی تورم اجاره مسکن در کشور در سال‌های اخیر مسیری صعودی داشته است. داده‌های آماری نشان می‌دهد در دو سال نخست دولت سیزدهم تورم اجاره در بعد نقطه‌ای و فصلی در بالاترین سطح در قیاس با پاییز ۱۲ سال گذشته قرار گرفته است. 

برای مقایسه بهتر آمار تورم در کشور می‌توان رشد قیمت‌ها در هر فصل را با فصل‌های مشابه خود در سال‌های گذشته بررسی کرد. این قیاس اثر فصلی تغییرات قیمت‌ها را در هر مقطع از بین برده و در نهایت مشاهده می‌شود در هر فصل تغییر قیمت‌ها به چه نحو بوده است؟

در پاییز 1400 تورم نقطه‌ای به 53.6 درصد رسیده و به عبارت بهتر خانوارهای مناطق شهری در این مقطع 53.6 درصد بیشتر در مقایسه با پاییز 1399 بابت اجاره هزینه کرده‌اند. آمار تورم فصلی در بخش اجاره نیز نشان می‌دهد اجاره‌بهای مسکن در پاییز  1400 در مقایسه با تابستان همان سال 19.8 درصد بیشتر شده است.

در سال بعد، یعنی پاییز 1401 نیز تورم نقطه‌ای اجاره در نقاط شهری برابر با 46 درصد و تورم فصلی معادل با 16.8 درصد به ثبت رسیده است. آمارها نشان می‌دهد با وجود کاهش سرعت افزایش اجاره در این فصل اما هنوز هم دومین رکورد را در بازه ۱۲ سال اخیر داشته است.

تورم

شهرهای کوچک رکوردار بیشترین تورم نقطه‌ای اجاره در پاییز ۱۲ سال گذشته

مرور آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص مسکن نشان دهنده آن است به طور کلی بیشترین افزایش اجاره‌بها طی پاییز 1390 تا پاییز 1401، در شهرهای کوچک نسبت به شهرهای بزرگ و متوسط اتفاق افتاده است. 

در پاییز سال 1400 تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در شهرهای کوچک با ثبت یک قله به حدود 60 درصد رسیده است و نشان می‌دهد این شاخص در مقایسه با پاییز 1399 بیش از 1.6 برابر شده است. در پاییز سال بعد یعنی در سومین فصل 1401 نیز این تورم با کاهش 7 واحد درصدی معادل با 53 درصد به ثبت رسیده و دومین رکورد را در این بازه زمانی داشته است.

تورم