شهرخبر

تحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندران

سیدولی شجاعی

درختان جنگل‌های مازندران در معرض تهدید توسط عده‌ای سودجو قرار گرفته‌اند که با حذف درختان، زمین به دست می‌آورند.آنچه که مدت‌هاست در نواحی مختلف عرصه‌های جنگلی مازندران با آن مواجه هستیم، تصاحب زمین انگیزه سوء برای عده‌ای شده تا به خود اجازه دهند با آسیب زدن درخت به وسیله تَبر، کندن پوست درختان، آتش زدن تنه درخت، آسیب به ریشه و ساقه، افزودن مواد به خاک پای درخت، از وسعت حیات سبز کاسته و بر وسعت دارایی تصاحبی خود بی‌افزایند.

جنگل‌ها به عنوان منابع ملی و سرمایه‌های کره زیستی محسوب می‌شوند که حفظ درختان آنها برای تداوم حیات پهنه سبز امری مهم برشمرده می‌شود، جنگلی که میراث ماندگار زمین برای وُراثی شده که در پَس طمع‌های انسانی، حیات منابع ملی را با چالش مواجه می‌سازند تا از قِبَل نابودی درختان، بودنی اقتصادی برای خود رقم بزنند، رقم زدنی که آینده نگران کننده‌ای برای عرصه‌های طبیعی شکل خواهد داد.موضوعی که مدت‌هاست باب شده و به تدریج شاهد حذف درختان در یک نقطه می‌شود و نتیجه آن به دست آوردن زمین عاری از درخت برای سودجویان می‌شود.تحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانتحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانجنگل‌ها به عنوان منابع ملی و سرمایه‌های کره زیستی محسوب می‌شوند که حفظ درختان آنها برای تداوم حیات پهنه سبز امری مهم برشمرده می‌شود، جنگلی که میراث ماندگار زمین برای وُراثی شده که در پَس طمع‌های انسانی، حیات منابع ملی را با چالش مواجه می‌سازند تا از قِبَل نابودی درختان، بودنی اقتصادی برای خود رقم بزنند، رقم زدنی که آینده نگران کننده‌ای برای عرصه‌های طبیعی شکل خواهد داد.تحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانتحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانجنگل‌های مازندران که بیشترین هکتار از جنگل‌های هیرکانی ایران را به خود اختصاص داده‌اند همواره در معرض خطر آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی بوده‌اند و آثار این آسیب‌ها را در نقاط مختلف آن می‌توان به راحتی مشاهده کرد، عرصه‌‌ای که 53 درصد کل جنگل‌های شمال کشور را به خود اختصاص داده و با نام باستانی هیرکانی‌اش همه را جذب خود می‌کند، جنگل‌هایی با قدمت چند میلیون ساله که گویای مقاومت در برابر حوادث دوره سوم زمین‌شناسی‌اند ، مقاومتی که در دوره کنونی و عصر حاضر در برابر منافع انسانی و تعرض در حال شکسته شدن است.تحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانجنگل‌ها به عنوان منابع ملی و سرمایه‌های کره زیستی محسوب می‌شوند که حفظ درختان آنها برای تداوم حیات پهنه سبز امری مهم برشمرده می‌شود، جنگلی که میراث ماندگار زمین برای وُراثی شده که در پَس طمع‌های انسانی، حیات منابع ملی را با چالش مواجه می‌سازند تا از قِبَل نابودی درختان، بودنی اقتصادی برای خود رقم بزنند، رقم زدنی که آینده نگران کننده‌ای برای عرصه‌های طبیعی شکل خواهد داد.تحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانجنگل‌های مازندران که بیشترین هکتار از جنگل‌های هیرکانی ایران را به خود اختصاص داده‌اند همواره در معرض خطر آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی بوده‌اند و آثار این آسیب‌ها را در نقاط مختلف آن می‌توان به راحتی مشاهده کرد، عرصه‌‌ای که 53 درصد کل جنگل‌های شمال کشور را به خود اختصاص داده و با نام باستانی هیرکانی‌اش همه را جذب خود می‌کند، جنگل‌هایی با قدمت چند میلیون ساله که گویای مقاومت در برابر حوادث دوره سوم زمین‌شناسی‌اند ، مقاومتی که در دوره کنونی و عصر حاضر در برابر منافع انسانی و تعرض در حال شکسته شدن است.تحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانتحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانجنگل‌ها به عنوان منابع ملی و سرمایه‌های کره زیستی محسوب می‌شوند که حفظ درختان آنها برای تداوم حیات پهنه سبز امری مهم برشمرده می‌شود، جنگلی که میراث ماندگار زمین برای وُراثی شده که در پَس طمع‌های انسانی، حیات منابع ملی را با چالش مواجه می‌سازند تا از قِبَل نابودی درختان، بودنی اقتصادی برای خود رقم بزنند، رقم زدنی که آینده نگران کننده‌ای برای عرصه‌های طبیعی شکل خواهد داد.تحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانجنگل‌های مازندران که بیشترین هکتار از جنگل‌های هیرکانی ایران را به خود اختصاص داده‌اند همواره در معرض خطر آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی بوده‌اند و آثار این آسیب‌ها را در نقاط مختلف آن می‌توان به راحتی مشاهده کرد، عرصه‌‌ای که 53 درصد کل جنگل‌های شمال کشور را به خود اختصاص داده و با نام باستانی هیرکانی‌اش همه را جذب خود می‌کند، جنگل‌هایی با قدمت چند میلیون ساله که گویای مقاومت در برابر حوادث دوره سوم زمین‌شناسی‌اند ، مقاومتی که در دوره کنونی و عصر حاضر در برابر منافع انسانی و تعرض در حال شکسته شدن است.موضوعی که مدت‌هاست باب شده و به تدریج شاهد حذف درختان در یک نقطه می‌شود و نتیجه آن به دست آوردن زمین عاری از درخت برای سودجویان می‌شود.تحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانتحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانمازندران بعنوان یکی از سبزترین استان های نواحی شمالی کشور طی چند دهه گذشته به اشکال گوناگون در عرصه های مختلفی همچون تصرفات به حریم جنگلها، قاچاق چوب‌ ، بهره‌برداری غیر مجازاز مصالح و معادن کوه‌ها، سندسازی های غیر قانونی، خرید و فروش اراضی ملی و ... مورد تجاوز قرار گرفته است که غالبا این تعرضات مربوط به انفال و منافع عموم مردم مازندران است.تحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانتحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانتحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانموضوعی که مدت‌هاست باب شده و به تدریج شاهد حذف درختان در یک نقطه می‌شود و نتیجه آن به دست آوردن زمین عاری از درخت برای سودجویان می‌شود.تحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانتحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانتحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانتحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانجنگل‌های مازندران که بیشترین هکتار از جنگل‌های هیرکانی ایران را به خود اختصاص داده‌اند همواره در معرض خطر آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی بوده‌اند و آثار این آسیب‌ها را در نقاط مختلف آن می‌توان به راحتی مشاهده کرد، عرصه‌‌ای که 53 درصد کل جنگل‌های شمال کشور را به خود اختصاص داده و با نام باستانی هیرکانی‌اش همه را جذب خود می‌کند، جنگل‌هایی با قدمت چند میلیون ساله که گویای مقاومت در برابر حوادث دوره سوم زمین‌شناسی‌اند ، مقاومتی که در دوره کنونی و عصر حاضر در برابر منافع انسانی و تعرض در حال شکسته شدن است.تحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانتحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانتحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانتحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانجنگل‌های مازندران که بیشترین هکتار از جنگل‌های هیرکانی ایران را به خود اختصاص داده‌اند همواره در معرض خطر آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی بوده‌اند و آثار این آسیب‌ها را در نقاط مختلف آن می‌توان به راحتی مشاهده کرد، عرصه‌‌ای که 53 درصد کل جنگل‌های شمال کشور را به خود اختصاص داده و با نام باستانی هیرکانی‌اش همه را جذب خود می‌کند، جنگل‌هایی با قدمت چند میلیون ساله که گویای مقاومت در برابر حوادث دوره سوم زمین‌شناسی‌اند ، مقاومتی که در دوره کنونی و عصر حاضر در برابر منافع انسانی و تعرض در حال شکسته شدن است.موضوعی که مدت‌هاست باب شده و به تدریج شاهد حذف درختان در یک نقطه می‌شود و نتیجه آن به دست آوردن زمین عاری از درخت برای سودجویان می‌شود.تحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانتحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانزنده سوزی درختان هیرکانی در جنگلهای چهاردانگه - ساریجنگل‌های مازندران که بیشترین هکتار از جنگل‌های هیرکانی ایران را به خود اختصاص داده‌اند همواره در معرض خطر آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی بوده‌اند و آثار این آسیب‌ها را در نقاط مختلف آن می‌توان به راحتی مشاهده کرد، عرصه‌‌ای که 53 درصد کل جنگل‌های شمال کشور را به خود اختصاص داده و با نام باستانی هیرکانی‌اش همه را جذب خود می‌کند، جنگل‌هایی با قدمت چند میلیون ساله که گویای مقاومت در برابر حوادث دوره سوم زمین‌شناسی‌اند ، مقاومتی که در دوره کنونی و عصر حاضر در برابر منافع انسانی و تعرض در حال شکسته شدن است.زنده سوزی درختان هیرکانی در جنگلهای چهاردانگه - ساریزنده سوزی درختان هیرکانی در جنگلهای چهاردانگه - ساریموضوعی که مدت‌هاست باب شده و به تدریج شاهد حذف درختان در یک نقطه می‌شود و نتیجه آن به دست آوردن زمین عاری از درخت برای سودجویان می‌شود.زنده سوزی درختان هیرکانی در جنگلهای چهاردانگه - ساریتحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانتحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانموضوعی که مدت‌هاست باب شده و به تدریج شاهد حذف درختان در یک نقطه می‌شود و نتیجه آن به دست آوردن زمین عاری از درخت برای سودجویان می‌شود.تحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانموضوعی که مدت‌هاست باب شده و به تدریج شاهد حذف درختان در یک نقطه می‌شود و نتیجه آن به دست آوردن زمین عاری از درخت برای سودجویان می‌شود.تحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانجنگل‌ها به عنوان منابع ملی و سرمایه‌های کره زیستی محسوب می‌شوند که حفظ درختان آنها برای تداوم حیات پهنه سبز امری مهم برشمرده می‌شود، جنگلی که میراث ماندگار زمین برای وُراثی شده که در پَس طمع‌های انسانی، حیات منابع ملی را با چالش مواجه می‌سازند تا از قِبَل نابودی درختان، بودنی اقتصادی برای خود رقم بزنند، رقم زدنی که آینده نگران کننده‌ای برای عرصه‌های طبیعی شکل خواهد داد.جنگل‌ها به عنوان منابع ملی و سرمایه‌های کره زیستی محسوب می‌شوند که حفظ درختان آنها برای تداوم حیات پهنه سبز امری مهم برشمرده می‌شود، جنگلی که میراث ماندگار زمین برای وُراثی شده که در پَس طمع‌های انسانی، حیات منابع ملی را با چالش مواجه می‌سازند تا از قِبَل نابودی درختان، بودنی اقتصادی برای خود رقم بزنند، رقم زدنی که آینده نگران کننده‌ای برای عرصه‌های طبیعی شکل خواهد داد.تحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانتحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندرانموضوعی که مدت‌هاست باب شده و به تدریج شاهد حذف درختان در یک نقطه می‌شود و نتیجه آن به دست آوردن زمین عاری از درخت برای سودجویان می‌شود.تحمیل مرگ بر درختان هیرکانی - مازندران