«بن گویر» اجازه حضور در مراسم تدفین نظامیان را ندارد