فرصت کافی برای بارگذاری مدارک معلمان در فرآیند رتبه‌بندی ارائه خواهد شد