بازیکنی که به یکباره ستاره پرسپولیس شد| حساب ویژه گل محمدی روی این بازیکن