واشنگتن: منابع کافی برای تضمین صلح در تنگه تایوان را در اختیار داریم