خودکشی جوان 21 ساله در جنوب تهران / غروب پنجشنبه رخ داد

به گزارش رکنا ، غروب پنجشنبه رسیدگی به خودکشی هولناک جوان افغان در جنوب تهران در دستور کار محمدمهدی براعه بازپرس کشیک قتل پایتخت قرار گرفت.در بررسی ها مشخص شد که خانواده این جوان متوجه شدند که او در اتاق را قفل کرده و هر قدر او را صدا می زدند در را باز نمی کرد.

دایی این جوان که نگران حالش شده بود از پنجره اتاق که رو به کوچه باز می شد داخل اتاق را نگاه کرد و صحنه هولناکی دید.پسر جوان پلاستیکی روی سر خود نایلون کشیده و شلنگ گاز را وارد کیسه کرده بود.در حالی که دست او هم باز بود در همان حالت جان خود را از دست داده بود.