خودکشی وحشت آور مرد جوان در جنوب تهران

به گزارش رکنا، مرد جوان افغان در خانه اش واقع در جنوب تهران با انگیزه نامشخصی اقدام به خودکشی کرد.این مرد در یک اتاق در بسته کیسه ای روی سر خود کشید و شلنگ گاز را زیر کیسه برد که منجر به مرگش شد.رسیدگی به این مرگ هولناک در دستور کار محمدمهدی براعه بازپرس کشیک قتل پایتخت قرار دارد.