راهکارهای طب سنتی برای تشنگی روزه داری/ چای جایگزین مناسبی برای آب نیست!