این در حالی است که در یک نگاه کلان سیاست های پولی و مالی فارغ از ماهیت صنعت یا شرکت ها بر روی عملکرد آنها آثار مستقیم و غیر مستقیم عدیده ای دارند.

در این خصوص علی صادقین کارشناس اقتصادی در گفت و گو با اکو ایران به بررسی چند و چون این تاثیرات می پردازد.