حقوق کارگران برای ۱۲ ساعت کار کامل چقدر پرداخت می شود؟