ویژگی ممتاز شعر فارسی تولید سرمایه‌های معرفتی و معنوی است